Poradnik Inwestora

Zasady emisji obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnych jest coraz popularniejszą metodą pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa z różnych sektorów. W jaki sposób emitent obligacji wypuszcza instrumenty finansowe na rynek?

Zbieraniem środków poprzez wypuszczenie obligacji korporacyjnych na rynek, kierują podobne zasady, jak te towarzyszące pozyskiwaniu kapitału przez banki za pośrednictwem lokat. Nabywcy papierów wartościowych udostępniają emitentowi obligacji środki w zamian za odsetki, których wysokość określają warunki emisji. Przekazując tego rodzaju papiery wartościowe inwestorom, emitent obligacji zaświadcza, że jest ich dłużnikiem.

Dokument obligacji i warunki emisji

Standardy emisji obligacji określa ustawa z 15 stycznia 2015 roku. Zgodnie z nią prawa obligatariuszy i obowiązki emitenta wynikają z warunków emisji. Taki dokument musi być sporządzony w języku polskim, w jednolitej formie. Wyjątek stanowią obligacje o wartości nominalnej co najmniej 100 000 euro – w takiej sytuacji warunki emisji mogą być przygotowane w języku angielskim.

Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w warunkach emisji:
• rodzaj obligacji
• oznaczenie emitenta, nazwa firmy i jej siedziba, a w przypadku emitenta podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru dodatkowo numer tego wpisu
• adres strony internetowej emitenta
• decyzja emitenta o emisji
• wartość nominalna i maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia
• opis świadczeń emitenta wynikających z obligacji
• informacja o ustanowionych lub planowanych do ustanowienia zabezpieczeniach wierzytelności, albo braku zabezpieczenia
• miejsce i data sporządzenia warunków emisji
• podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta obligacji

Wraz z dokumentem obligacji emitent przekazuje inwestorom również arkusz wykupu akcji oraz kupon oprocentowania, jeśli warunki emisji zakładają wypłatę odsetek.

Obligacje zdematerializowane

Polskie przepisy oprócz tworzenia tradycyjnych dokumentów umożliwiają również wypuszczanie obligacji w formie zdematerializowanej. Inwestorzy zyskują do nich prawa w momencie zapisu w ewidencji. Takie ewidencje może prowadzić Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także firmy, którym wspomniana instytucja przekazała wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych oraz firmy inwestycyjne – np. banki i domy maklerskie.

Tryby emisji obligacji

Przedsiębiorstwa mają możliwość emisji obligacji w oparciu o jedną z dwóch procedur. Wybór trybu emisji ma ścisły związek m.in. z zakładaną wielkością emisji, kosztem obligacji i przewidywanym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

Wyróżnia się następujące oferty zakupu obligacji korporacyjnych:
1. Obligacje w emisjach publicznych
2. Obligacje w emisjach prywatnych
Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tym artykule.

Zapisy i zakup obligacji korporacyjnych

W przypadku obligacji w emisjach publicznych maksymalny termin zapisu do zakupu obligacji nie może przekraczać trzech miesięcy do daty rozpoczęcia emisji. Natomiast dla obligacji w emisjach prywatnych termin ewentualnego wykupu nie powinien być dłuższy niż trzy godnie od momentu złożenia oferty ich nabycia – chyba że emitent obligacji z góry określił inną datę.
W przypadku emisji publicznych emitent musi przydzielić inwestorom obligacje w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia publicznej subskrypcji. Dla obligacji w emisjach prywatnych termin ten wynosi sześć tygodni od dnia złożenia ostatniej propozycji nabycia – o ile emitent obligacji nie wyznaczył w warunkach emisji krótszego terminu.
Cały proces emisji finalizuje przekazanie dokumentu obligacji do rąk nabywców, a w przypadku obligacji zdematerializowanych – zapis w ewidencji.
Jeśli poszukujesz bezpiecznych obligacji o stałym oprocentowaniu, sprawdź, czym charakteryzują się inwestycje finansowe Blue Investment Group. Nasi inwestorzy mają możliwość zakupu obligacji na rynku pierwotnym, bez ponoszenia ryzyka – dowiedz się więcej.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close