Poradnik Inwestora

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

Funduszami sekurytyzacyjnymi nazywany jest szczególny typ funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Powoływane są w celu emisji certyfikatów inwestycyjnych, dzięki którym pozyskiwane są środki na zakup wierzytelności.

Działalność funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z nią mogą być one powoływane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych za przyzwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. Certyfikaty uczestnictwa funduszy sekurytyzacyjnych mogą być notowane na giełdzie.

Standaryzowane i niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne

Wyróżnia się dwa typu funduszy sekurytyzacyjnych – standaryzowane oraz niestandaryzowane. Pierwszy typ funduszy powoływany jest na mocy ustawy zawsze z wydzielonymi subfunduszami. Tymczasem drugi rodzaj – fundusze niestandaryzowane mogą, ale nie muszą posiadać wydzielone subfundusze.

Trzeba ponadto podkreślić, że osoby fizyczne nie zawsze mogą stać się uczestnikami funduszy niestandaryzowanych. Prawo zakłada, że mogą się do nich przyłączać jedynie osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy statut funduszu niestandaryzowanego zakłada możliwość uczestnictwa osób fizycznych. Co więcej, w takim wypadku wartość certyfikatu uczestnictwa musi osiągnąć minimalnie równowartość 40 tysięcy euro.

W co fundusze sekurytyzacyjne mogą lokować swoje aktywa?

Zgodnie z przepisami działania inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych zawężają prawne ograniczenia. Fundusze lokują swoje środki przede wszystkim w wierzytelności. Niemniej jednak dostępny jest dla nich również zakup papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty pochodne.
Potencjał sekurytyzacji budzi dzisiaj bardzo duże zainteresowanie. W dużej mierze wynika to z faktu, że jest ona jednym z najszybciej rozwijających się obszarów rynku finansowego. Ponadto niesie ze sobą cenne korzyści, gdyż pozwala zamienić trudno zbywalne aktywa na gotówkę, a tym samym usprawnić przepływy pieniężne i pozyskać finansowanie na bieżącą działalność. Więcej o informacji sekurytyzacji znajdziecie tutaj.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close